• catcat2
 • 西周至秦朝
 • 《史記.七十列傳太史公自序》
 • 第一講:DSE數學解難的基本概念
 • 第二講:DSE數學解難的基本概念2
 • 第三講:約數與代數
 • 第四講:代數基本操作與指數的性質
 • 第五講:代數的基本元素
 • 第六講:代數的基本元素(二)
 • 第七講:代數的基本元素(三)
 • 第一講:知音人.指揮與音樂
 • 第二講:樂團成形的力量
 • 第三講:久別重逢談 Mahler
 • 第一講:舌尖上的葡萄
 • 第二講:談赤霞珠與酒標
 • 第三講:梅洛知多少
 • 第四講:Riesling是什麼
 • 第五講:Sauvignon Blanc(長相思)
 • 第六講:Syrah / Shiraz (希哈)是什麼
 • 第七講:莎當妮(Chardonnay)的酒故事
 • 第八講: Champagne ﹙香檳﹚
 • 第九講:Pinot Noir﹙黑皮諾﹚
 • 第十講: Nebbiolo﹙納比奧羅﹚
 • 第十一講:Sangiovese桑嬌維賽
 • 第十二講:論盡威士忌(Whisky)
 • 第十三講:論盡威士忌(下)—日本威士忌
 • 第十四講:共醉西班牙酒
 • 第一講:何謂高中ICT?
 • 第二講:數據與「進制」
 • 第一講:重啟節目與數系
 • 第二講:代數簡介
 • 第三講:指數定律
 • 第四講:代數的基本元素
 • 第五講:因式分解Factoring《
 • 第一講:第一講:DSE物理課導論
 • 第二講:第二講:有圖有真相—物理科中的重要圖示
 • 第三講:等加速方程
 • 第四講:自由落體
 • 第五講:牛頓運動定律(1)
 • 第六講:牛頓運動定律(2)
 • 第七講:「牛三」—作用力與反作用力
 • 第八講:試題講解系列1—運動學
 • 第九講:能量(一)
 • 第十講:能量(二)
 • 第十一講:動量momentum(一)
 • 第十二講:動量(二)
 • 第十三講:拋物體運動
 • 第一篇:始得西山宴遊記
 • 第二篇:岳陽樓記
 • 第三篇:宋詞與唐詩之分別
 • 第四篇:念奴嬌.赤壁懷古
 • 第五篇:李清照.聲聲慢及其他作品
 • 第六篇:辛棄疾.青玉案.元夕及其他作品
 • 第七篇:前出師表
 • 第八篇:逍遙遊(節錄)
 • 第九篇:荀子.勸學篇(節錄)
 • 第十篇:司馬遷.史記(節錄)
 • 第十一篇:論詩及唐詩三首
 • 第十二篇:孟子.魚我所欲也(節錄)
 • 第十三篇:韓愈.師説
 • 第十四篇:孔子.論語(節錄)
 • 第一講:社會如何塑造我們
 • 第二講:身分認同身不由己
 • 第一講:人力資源規劃
 • 第二講:工作表現評論與管理
 • 第一講:什麼是科學
 • 第二講:從量度工具到生物分類
 • 第三講:製作檢索表與生物構成
 • 第四講:遺傳、發育與生殖
 • 第五講:青春期與性
 • 第六講:特備節目—香港升小一選校攻略
 • 第一講:「顯淺英語」Plain English
 • 第二講:精練寫作
 • 第三講:寫作用詞
 • 第一講:市場營銷的定義
 • 第二講:關於市場研究
 • 第三講:消費者行為
 • 第四講:市場的目標與定位
 • 第五講:產品及服務的市場營銷策略(一)
 • 第六講:產品及服務的市場營銷策略(二)
 • 第七講:顧客關係管理
 • 第八講:消費者主義
 • 第一講:心理學是什麼?
 • 第二講:像心理學家一樣思考
 • 第三講:什麼叫心理歷程?
 • 第四講:心理學的童年
 • 第五講:思想行為的生理基礎
 • 第六講:感知與判斷
 • 第七講:意識的狀態
 • 第八講:學習的心理機制
 • 第十講:認知、語言、智力
 • 第十一講:發展心理學
 • 第十二講:應用心理學(父母)
 • 第十三講:父母學
 • 第十四講:動機與情緒
 • 第十五講:性與性別
 • 第十六講:性格理論
 • 第十七講:先天後天與正常異常
 • 第十八講:社會心理學
 • 《史記.伯夷列傳第一》
 • 《史記.管晏列傳第二》
 • 《史記‧老子韓非列傳第三》
 • 《史記‧司馬穰苴列傳第四》
 • 《史記‧孫子吳起列傳第五》
 • 《史記‧伍子胥列傳第六》
 • 《史記.仲尼弟子列傳第七》
 • 《史記.商君列傳第八》
 • 《史記.蘇秦列傳第九》
 • 《史記.張儀列傳第十》
 • 《史記.樗里子甘茂列傳第十一》
 • 《史記.穰侯列傳第十二》
 • 《史記.白起王翦列傳第十三》
 • 《史記.孟子荀卿列傳第十四》
 • 《史記.孟嘗君列傳第十五》
 • 《史記.平原君虞卿列傳第十六》
 • 《史記.魏公子列傳第十七》
 • 《史記.春申君列傳第十八》
 • 《史記.范雎蔡澤列傳第十九》
 • 《史記.樂毅列傳第二十》
 • 《史記.廉頗藺相如列傳第二十一》
 • 《史記.田單列傳第二十二》
 • 《史記.魯仲連鄒陽列傳第二十三》
 • 第一講:何謂白字戲
 • 第一講:簡介物理學與火光現象
 • 第二講:光、熱和輻射
 • 第三講:關於相變
 • 第四講:熱的物理學概念
 • 第五講:從熱力學到能量
 • 第六講:重力
 • 第七講:力學
 • 第八講:物體運動
 • 第九講:圓周運動
 • 第十講:颱風的物理學
 • 第十一講:牛頓力學及數學
 • 第十二講:波動
 • 第十三講:地震與波動
 • 第十四講:震盪運動
 • 第十五講:重力波
 • 第十六講:光纖與物理現象
 • 第十七講:衝擊波與湍流
 • 第十八講:電的背後
 • 第十九講:靜電物理學
 • 第二十一講:磁
 • 第二十二講:電磁互感
 • 第二十三講:續談電磁互感
 • 第二十四講:電磁波通訊
 • 第二十五講:原子
 • 第二十六講:原子(二)
 • 第二十七講:波粒二象性
 • 第二十八講:量子模型
 • 第二十九講:粒子標準模型
 • 第三十講:基本粒子(續)
 • 第三十一講:激光
 • 第三十二講:輻射.
 • 第三十三講:核能與核武
 • 第三十四講:新能源
 • 第三十五講:宇宙學簡介
 • 第三十六講:宇宙中的距離
 • 第三十七講:多普勒與紅移
 • 第三十八講:大爆炸理論
 • 第三十九講:大爆炸理論(續)
 • 第四十講:狹義相對論
 • 第四十一講:廣義相對論
 • 第四十二講:星的一生(一)
 • 第四十三講:星星的一生(二)
 • 第四十四講:白矮星、中子星和黑洞
 • 第四十五講:伽瑪射線爆發
 • 第四十六講:尋找宜居行星
 • 第四十七講:場論(一)
 • 第四十八講:場論(二)再探量子力學
 • 第一講:演化心理學入門
 • 第二講:演化心學強大的解釋力
 • 第一講:身、心、靈的奧秘
 • 第二講:潛意識層層體驗
 • 第三講:男與女
 • 第四講:夢
 • 第五講:情緒是什麼?
 • 第六講:失喪與哀傷
 • 第七講:靜坐 Meditation
 • 第八講:信念的底蘊
 • 第九講:認識自我防衛機制
 • 第十講:與潛意識對話《
 • 《史記.屈原賈生列傳第二十四》
 • 《史記.呂不韋列傳第二十五》
 • 《史記.刺客列傳第二十六》
 • 《史記.李斯列傳第二十七》
 • 《史記.蒙恬列傳第二十八》
 • 《史記.張耳陳餘列傳第二十九》
 • 《史記.魏豹彭越列傳第三十》
 • 《史記.黥布列傳第三十一》
 • 《史記.淮陰侯列傳第三十二》
 • 《史記.韓信盧綰列傳第三十三》
 • 《史記.田儋列傳第三十四》
 • 《史記.樊酈滕灌列傳第三十五》
 • 《史記.張丞相列傳第三十六》
 • 《史記.酈生陸賈列傳第三十七》
 • 《史記.傅靳蒯成列傳第三十八》
 • 《史記.劉敬叔孫通列傳第三十九》
 • 《史記.季布欒布列傳第四十》
 • 《史記.袁盎晁錯列傳第四十一》
 • 《史記.張釋之馮唐列傳第四十二》
 • 《史記.萬石張叔列傳第四十三》
 • 《史記.田叔列傳第四十四》
 • 《史記.扁鵲倉公列傳第四十五》
 • 《史記.吳王濞列傳第四十六》
 • 《史記.魏其武安侯列傳第四十七》
 • 《史記.韓長孺列傳第四十八》
 • 《史記.李將軍列傳第四十九》
 • 《史記.匈奴列傳第五十》
 • 《史記.衛將軍驃騎列傳第五十一》
 • 《史記.平津侯主父列傳第五十二》
 • 《史記.南越列傳第五十三》
 • 《史記.東越列傳第五十四》
 • 《史記.朝鮮列傳第五十五》
 • 《史記.西南夷列傳第五十六》
 • 《史記.司馬相如列傳第五十七》
 • 《史記.淮南衡山列傳第五十八》
 • 《史記.循吏列傳第五十九》
 • 《史記.汲鄭列傳第六十》
 • 《史記.儒林列傳第六十一》
 • 《史記.酷吏列傳第六十二》
 • 《史記.大宛列傳第六十三》
 • 《史記.游俠列傳第六十四》
 • 《史記.佞幸列傳第六十五》
 • 《史記.滑稽列傳第六十六》
 • 《史記.日者列傳第六十七》
 • 《史記.龜策列傳第六十八》
 • 《史記.貨殖列傳第六十九》
 • 講者 • 01管仲夷吾者 —蕭若元細說《史記.管晏列傳第二》
 • 01老子者,楚苦縣厲鄉曲仁里人也 — 蕭若元細說《史記.老子韓非列傳第三》
 • 01夫學者載籍極博,猶考信於六蓺—蕭若元細說《史記.伯夷列傳第一》
 • 亨利(Henry)說中國名將之韓信
 • 01周之封建《趙善軒說中國通史》